Auflistung der wichtigsten Taiji-Klassiker


Wang Zongyue (1736-1795) Chen Wangting (1597-1664) Chen Changxing (1771-1853) Wu Yuxiang (1812-1880) Li Yishe (1832-1892) Chen Xin (1849-1929) Yang Chengfu (1883-1936) Xu Yusheng (1879-1945)

Geschichte
Klassische Werke
Die 13 Techniken
Gesundheit
Interview